Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

"Ανθρώπινα δικαιώματα" εις την υπηρεσίαν του εκπιθηκισμού…

Τα περιβόητα «ανθρώπινα δικαιώματα» και η γενικωτέρα πολιτική προστασίας των «ευαλώτων μειονοτήτων» είναι ένα πανούργο και πολυσχιδές, καθ’ όλα δε Σιωνιστικό, σόφισμα, όπερ κυρίως επεστρατεύθη μεταπολεμικώς, εξ αρχής στοχεύον εις την πλήρη διάλυσιν των εν Ευρώπη εναπομεινασών κοινοτήτων, τον πλήρη των εκφυλισμόν και την παράλυσιν κάθε φυσικής των αυτοαμύνης ώστε, εν τέλει, να καταλήξουν εις την αντικατάστασίν των με απροσώπους καταναλωτικάς κοινωνίας, ως μοιραίων απολήξεων της σταδιακής εξαφανίσεως κάθε συνδετικού και ενωτικού των στοιχείου, όπως (αληθής) κουλτούρα, γλώσσα και, ιδίως, φυλή.

Ο βασικώτερος πυλών των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είναι η κοινωνική κυριαρχία του ακράτου ατομισμού, εις βάρος κάθε αιωνίας αναφοράς εις αυθεντικάς αξίας, αρρήκτως συνδεομένας προς Κοινότητα, Έθνος, Ιστορίαν, Φυλήν: ήτοι, η απάλειψις πάσης θεμελιώδους ευθύνης των πολιτών και η εν ταυτώ ασύστολος ανάδειξις εκ του μη όντος και αδιάκριτος αναγνώρισις πλασματικών, παραπλανητικών και ανοήτων κατά το πλείστον δικαιωμάτων των ως και ακινδύνων δια το Σύστημα «ελευθεριών», καθιστώντας την ως άνω (ανεστραμμένην) «πολιτικήν» άκρως ελκυστικήν δια τας εκφυλισμένας ματαίας υπάρξεις των πάλαι ποτέ αληθών πολιτών και νυν φαντασμένων εγωκεντρικών παπαγάλων, οίτινες τελικώς πείθονται ότι δύνανται όλοι των να βυθισθούν συλλογικώς εις αυταπατητικάς «πραγματικότητας», να γενούν καναπεδάτοι αφέντες και πλούσιοι ακαμάτηδες και, επομένως, … να «δικαιούνται» ν᾿ αδιαφορούν δια τας ανεπανορθώτους κοινωνικάς συνεπείας της αρρωστημένης ταύτης κατάντιας.

Ούτω τελικώς τα (υπ)ανθρώπινα δικαιώματα αφαιρούν όλας τας πραγματικώς ανωτέρας ανθρωπίνας ποιοτικάς ιδιότητας, υποβιβάζοντα τον άνθρωπον εις άβουλον κι εγωπαθές ανθρωποειδές, τήδε κακείσε ανάρχως και ανερματίστως αγόμενον και φερόμενον υπό των καταναλωτικών ορέξεων, των σεξουαλικών ορμών και της στιγμιαίας ζωώδους διασκεδάσεως, ώστε να καταλήγη εν τέλει εν αγνοία του να λειτουργή ως υποχείριον άθυρμα δια την πραγμάτωσιν των σκοτεινών Σιωνιστικών σχεδίων. Υπό το εν λόγω «ανθρωπιστικόν» πρίσμα λαμβάνει χώραν η εγκληματική εξίσωσις των φύσει ανίσων, καταλήγοντας εις την καρκινωδώς πλέον ακάθεκτον επικράτησιν της ημιμαθούς δοκησισόφου μετριότητος και της συναφούς ανικήτου της βλακείας, αποδεικνυομένων βασικών εργαλείων δια την προώθησιν της εν γένει ευρωπαϊκής κοινωνικοπολιτικής αταξίας και Αντιστροφής των τελευταίων εβδομηνταπέντε ετών.

Προσέτι, εν μέσω του «αγώνος» προς απαλοιφήν των φυσικώς και νομοτελειακώς δεδομένων διακρίσεων και προς προνομιακήν πολιτογράφησιν εν τη ανεστραμμένῃ δημοκρατική κοινωνίᾳ κάθε μορφής ανωμαλίας, έχουν επί τούτου και προς εμβάθυνσιν της Συγχύσεως προστεθή και ωρισμένα καθολικώς αποδεκτά άρθρα, όπως επί παραδείγματι εκείνα περί «δικαιώματος» εις κατοικίαν ή το δικαίωμα δια μιαν δικαίαν δίκην, άτινα όμως έχουν κυριολεκτικώς διακοσμητικόν και παραπλανητικόν ρόλον, καθώς όχι μόνον υποτιμώνται ακριβώς υπό των ιδίων των εμπνευστών των αλλά, μάλιστα, καταπατώνται βαναύσως και συστηματικώς εις βάρος των λευκών της Ευρώπης, μερίμνῃ δή και δυνάμει της εγγενούς χρεωκοπικής καθυποτάξεως των δημοκρατικών δυτικών χωρών εις τα πανίσχυρα χρηματοπιστωτικά κέντρα και συμφέροντα. Άλλως τε είναι γνωστή η εικών λευκών αστέγων ενώ δίπλα των βαδίζουν υπερήφανοι οι προνομιούχοι αλλόφυλοι έποικοι, εις την απεριόριστον διάθεσιν των οποίων τίθεται ολόκληρος ο προδοτικός δημοκρατικός κρατικός μηχανισμός, υπό την λυσσαλέως στρατευμένην στήριξιν των συνωμοτικών ΜΜΕ. Όσον δε δια το δικαίωμα δια μιαν δικαίαν δίκην, τα αναρίθμητα παραδείγματα πολυετών φυλακίσεων λόγω τελέσεως «αδικημάτων γνώμης» αρκούν δια ν᾿ αποδείξουν ότι και αυτό το υποτιθέμενον δικαίωμα αφορά μόνον εις όσους υποτάσσονται εις και αποδέχονται το Σύστημα, ακόμη και (ή μάλλον, κυρίως!) αν ούτοι είναι (παιδο)βιασταί, έμποροι ναρκωτικών κ.λπ..

Τοιαύτη είναι η αλήθεια περί των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», εις τα οποία εντάσσεται και η περιβόητος προώθησις των σεξουαλικώς ανωμάλων (κατὰ την ιδίαν επίσημον επιστήμην, προ του εξανδραποδιστικού της βιασμού υπό της δογματικής «πολιτικής ορθότητος») ατόμων – των οποίων ο κατάλογος επεκτείνεται διαρκώς, καθώς πλέον οι παιδόφιλοι, νεκρόφιλοι και κτηνοβάται αισθάνονται επίσης «αδικημένοι» με «διακρίσεις», ως εκ της μη συμπεριλήψεώς των εις τα περί σεξουαλικών ελευθεριών άρθρα.

Ποικἰλοι «εθνικόφρονες» πασχίζουν, ως ουκ έδει, ν᾿ αποδείξουν τα αυτονόητα, ήτοι την αληθώς νοσηρὰν φύσιν των εν λόγω σεξουαλικώς διεστραμμένων υπάρξεων, μάλλον εις την ψυχονοητικήν σύγχυσιν των ήδη έκφυλισμένων μαζών συντελούντες. Ουδείς νοήμων φυσιολογικός άνθρωπος έχει ανάγκην επιστημονιζουσών αναλύσεων δια να καταγράψη ως αφύσικον διαστροφήν την κατάστασιν και, έτι μάλλον, την δραστηριότητα και επιθετικήν αναισχυντίαν τοιούτων αντικοινωνικών στοιχείων. Απεναντίας, το ζητούμενον θα έδει να είναι αυτουσία η παρουσίασις, προβολή και προώθησις υγιών και ευγενών προτύπων ανδρών και γυναικών, ήτις και θα παγιώση το αδιανόητον των οίων θεμελιωδών εκτροπών εκ των παραδοσιακών Αρίων αξιών, ευγενείας και αισθητικής, εκτροπών και πολύ, ακόμη, ελαφρωτέρων εκείνων της τερατώδους κι εμετικής μοντέρνας υποκουλτούρας των «LGBTQ».


Εν μέσω της πλέον νοσηράς ευρωπαϊκής εθνοφυλετικής καταστάσεως, όπου κάθε αληθώς παραδοσιακή αξία έχει αντιστραφή ή τουλάχιστον αλλοιωθή, η διαστρέβλωσις και χειραγωγουμένη δολία επιστράτευσις της εννοίας του ανθρώπου είναι βασική και κομβική ως εργαλείον των σκοτεινών δυνάμεων της Διαλύσεως και Εντροπίας. Ούτω, βάσει της τοιαύτης ριζικής Συγχύσεως, ψευδομεταφυσικώς επί του χριστιανισμού και των μεταδιαφωτιστικών κοσμικών του εκδόχων ερειδομένης, διεξάγεται τεραστία και πολυσχιδής διαβρωτική προπαγάνδα και πλύσις εγκεφάλων προς ενιαίαν και ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΝ κάλυψιν ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΠΟΔΩΝ υπ’ αυτό το κτηνολάγνον «ανθρωπιστικόν πέπλον», ώστε Άριοι και γύφτοι, ευφυείς και βλάκες, φυσιολογικοί και ανώμαλοι, ευγενείς και αηδείς χαμερπείς υπάνθρωποι να αντιμετωπίζωνται άπαντες ισοτίμως ως «άνθρωποι».

Αναμφιβόλως οι ανελπίστως εις πρωτοκαθεδρίαν αναβαθμισμένες ποικίλες υπάρξεις μπορούν ακόμη να χαίρωνται, μαζί με τους βρωμερούς ενορχηστρωτάς της ενθρονίσεως του νέου αντι-ανθρώπου, διά την πομπώδη νομικήν και κοινωνικήν αναβάθμισίν των. Ωστόσο η χαρά των δεν θα διαρκέση όσο θα ήθελαν: Θα διαρκέση ακριβώς όσον και αι θνησιγενείς, ως εκ ψυχονοητικού AIDS νοσοῦσες εύθραυστες μεταβατικές κοινωνίες της σκοτεινής μας εποχής: Τις οποίες μοιραίως θα διαδεχθή είτε ἡ απόλυτος κυριαρχία του αναγεννημένου Αρίου Ανθρώπου είτε η χαώδης ζούγκλα του αναδυομένου και επιθετικού Πιθηκανθρώπου…

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου