Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Τα Μ.Ε.Μ. (Μέσα Ενημέρωσης Μαζών) στην Ελλάδα και οι ...Μύθοι τους* (Μέρος 3ο - τελευταίο)

Η κοινωνία μας ἀφ’ ἑνός χειραγωγεῖται, καθοδηγεῖται τεχνηέντως µέ τήν διαβεβαίωσι χωρίς ἀπόδειξι, τήν ἐπανάληψι χωρίς διάψευσι καί τήν µετάδοσι χωρίς ἀντίλογό της µιᾶς καί µόνον ἀπόψεως. Τῆς, ἐκ κατασκευῆς, ἀποκαλουµένης «κοινῆς», τῆς µαζικῶς συντεταγµένης συµπεριφορᾶς, πού ὑπαγορεύουν καί καθοδηγοῦν τά ΜΕΜ, ἀνεπιστρεπτί στόν «Μεσαίωνα». 
Ἀφ’ ἕτερου δέ ταυτοχρόνως ἡ πολιτική «ἐξουσία» ψοφοδεής, σεβόµενη αὐτήν τήν δῆθεν κοινή γνώµη, σπεύδει νά συµφωνήση ἤ ἀποφεύγει νά ἐναντιωθεῖ στά ΜΕΜ πού σέ κάθε περίπτωσι ἀνεβοκατεβάζουν τήν σηµαία τῆς ἀνύπαρκτης κοινῆς γνώµης, πού δῆθεν ἐκφράζουν. Ἔτσι οὐσιαστικῶς ἡ κυβέρνησι δέν κυβερνᾶ. Δέν πλοηγεῖ τό πλοῖο πού παραπαίει ἀκυβέρνητο, ἀλλά ρυµουλκεῖται ἀπό τά ΜΕΜ. Οἱ πολιτικοί, φοβούµενοι µήν τυχόν δυσαρεστήσουν τούς ἐν δυνάµει ψηφοφόρους τους, δέν ἐκφέρουν ἄποψι. Ἁπλῶς ἀκολουθοῦν τήν «κοινή γνώµη» πού ὑποτίθεται ὅτι ἐκφράζουν τά ΜΕΜ. Δηλαδή ὑποκύπτουν σ’ ὅ,τι τά ΜΕΜ ὑπαγορεύουν. 

Ἔτσι συνεπικουρούµενα ἀπό τούς φανατικούς νοσταλγούς τῶν γκουλάγκ καί τῶν ἀποστεωµένων ἀπόψεων τοῦ σταλινισµοῦ, στά σχολεῖα στά γυµνάσια στά πανεπιστήµια, στά κατ’ εὐφηµισµό πολιτιστικά κέντρα, πού ὡραιοποιοῦν τό ψέµα, τά Μέσα Ἐνηµερώσεως (ΜΕΜ) συνεισφέρουν στό ταξικό µῖσος καί στό συναισθηµατικό λαϊκισµό. Ἀντί νά προσφέρουν τήν ἐνηµέρωσι, τήν πληροφορία τῆς καινοτοµίας καί νά ἀνανεώνουν τήν γνῶσι τῆς σύγχρονου ἐξελίξεως ἐπιδιώκουν, διατηροῦν τόν Ἑλλαδίτη σέ ἐπίπεδο ἀρνήσεως κάθε ἐννοίας προόδου καί ἀναπτύξεως. Οὐσιαστικῶς δολοφονοῦν τήν ἐλεύθερη σκέψι, καταχρῶντες τό θεσµοθετηµένο δικαίωµα πού ἔχουν καί πού τό χρησιµοποιοῦν γιά νά ψεύδονται καί νά παραποιοῦν τήν ἀλήθεια. 


Οἱ ἐκπροσωποῦντες τό κόµµα τῆς λεγοµένης φιλελευθέρας παρατάξεως (οὔτε λόγος νά γίνεται γιά ἐκφραστῆ καί συνεχιστῆ τῆς δεξιᾶς - ἡ λέξις ἔχει ἐξοστρακισθεῖ ἀπό τό λεξιλόγιο τῶν βουλευτῶν της ὡς ταυτόσηµη µέ τήν ἐπάρατο) µέ ἐλάχιστες ἡρωικές ἐξαιρέσεις προ- σωπικοτήτων, δέν τολµοῦν νά ψελλίσουν λέξι. Μέ τά ΜΕΜ ἐνορχηστρωµένα καί συντονισµένα ἐναντίον κάθε µέτρου ἤ προτάσεως πού λίγο τυχόν παρεκλίνει ἀπό τήν δογµατική θέσι, πού ἐκεῖνα ὑποστηρίζουν, δυστυχῶς οἱ ἐντεταλµένοι νά ἀρθρώνουν λόγο, καταπίνουν τά πάντα στόν βωµό τοῦ πολιτικοῦ κόστους τῆς ἠπιότητος καί τῆς παραµονῆς τους στήν ἐξουσία.

Ὅσο καί ἄν δέν εἶναι τόσο ἀφελεῖς ἀναγνώστα µου, οἱ Ἕλληνες πού ὑφίστανται τά ἀκριβοπληρωµένα µαθήµατα τῶν «καθοδηγητῶν» µας καί εὐαγγελίζονται ἀνελλιπῶς ἀπό τούς «ἱεροκήρυκες» τῶν ΜΕΜ τόν «θεῖον λόγον» ὥστε νά ἀφοµοιώσουν τά δόγµατα καί τίς «ἱερές ἀλήθειες» πού µας ἐµφυτεύουν µέ τόση φιλότιµη προσπάθεια, ἡ ζηµιά ἔχει γίνει. Περισσότερο δέ στούς νέους. Τήν ἄνοιξι τοῦ Ἐθνους κατά Περικλῆ Γιαννόπουλο. Ἡ διάδοχος γενιά, πού µεγαλώνει περισσότερο ἀπό τρεῖς δεκαετίες, ἀκούγοντας µόνο τήν µία ἄποψι, τῆς διεστραµµένης ἀλήθειας, πού εἶναι πάντα - θά ἐπαναλάβουµε ἐξ ἴσου κουραστικά µέ τά Μέσα Ἐνηµερώσεως - ἡ ἀριστερή ἐκδοχή περί παντός ἐπιστητοῦ. 

Ἀπό τήν οἰκονοµία ἕως τήν ἱστορία, χωρίς ἀντίλογο καί µέ τήν ἐνορχήστρωσι τοῦ δηµοσιογραφικοῦ ἀλάθητου καί κύρους, ὅτι ἡ µία αὐτή ἄποψι εἶναι καί ἡ «ἀληθινή» ἀλλά «συµπτωµατικῶς» καί ἡ κοινή... 

Ἄν δέ ἀναλογισθῆτε τήν ἔλλειψι οὐσιαστικῆς παιδείας ἤ µᾶλλον τῆς ἐπιµεληµένης προετοιµασίας. Πότε ἀπό δηµοσίους ἐπίορκους λειτουργούς. Πότε ἀπό τίς στρατευµένες κοµµατικές νεολαῖες τῆς ἀριστερᾶς, πού µονοπωλοῦν µέ τήν βία στά γυµνάσια στά πανεπιστήµια στό Πολυτεχνεῖο τίς µουχλιασµένες κοµµουνιστικές δοξασίες. Ποῦ ὅλοι αὐτοί τόσο φιλότιµα προσπαθοῦν ἀπό πρωίας µέχρι νυκτός µέ τό ἀζηµίωτο, νά διδάξουν νά παραµορφώσουν τά παιδιά µας µέ τά νάµατα τῆς µαρξιστικῆς θεωρίας, τῆς λενινιστικῆς ‘’ἐπανάστασης’’ καί τῆς «δικαιοσύνης» τοῦ σταλινικοῦ σοσιαλισµοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς (ἐν τῷ προκειµένῳ ὅπου ἀπέµεινε, δηλαδή στή Κούβα τοῦ Φιντέλ, τήν Βόρειο Κορέα, στήν Κίνα γιά λίγο καιρό ἀκόµη, καί σέ µερικά Ἀφρικανικά κράτη, ἀλλά βεβαίως καί στήν Ἑλλάδα, τό τελευταῖο κρατικίστικο κοµµουνιστικό µόρφωµα στήν Εὐρώπη) ἕνα εἶναι ἄξιον θαυµασµοῦ τῆς Ἑλληνικῆς ‘ράτσας’ κατά Καζατζάκη. Ὅτι αὐτή ἡ φυλή σήµερα, δέν ἔχει πλήρως ἀποβλακωθεῖ ἀπό τήν µονοµέρεια τῶν Μέσα Ἐνηµερώσεως καί δέν ἔχει ἀσπασθεῖ πλήρως τά εὐαγγέλια τῶν. 

Οἱ ἀπόψεις καί τά σχόλια τῶν ΜΕΜ εἶναι ἡ «εἴδησις». 

Διότι ὑποµονετικέ ἀναγνώστα, ἄν ἐπιτρέψουµε στήν σκέψι µας λίγο νά λειτουργήσει ἔξω ἀπό τό στρατόπεδο τῶν Μέσων Ἐνηµερώσεως, τότε καταλήγουµε στό πραγµατικό γεγονός. Ὅτι ἐν τῷ προκειµένῳ, τά ΜΕΜ στήν πλειονότητά τους, ἔχουν ἁλωθεῖ ἀπό νέο-ἀριστε- ρούς σοσιαλιστάς καί ἡµιµαθεῖς ὀπαδούς ταλιµπᾶν καί τῆς Ἀλ- κάϊντα, πού ἔχουν πάψει νά ἀσχολοῦνται οὐσιαστικῶς µέ τήν ἐνηµέρωσί µας. 

Προσχηµατικῶς καί κατά συνθήκην ἀναφέρονται στίς εἰδήσεις. Σκοπός τούς ὅµως εἶναι µέσω τοῦ τρόπου παρουσιάσεως τῶν εἰδήσεων καί τῶν σχολίων, ἡ παραπλανητική καθοδήγησι καί ἡ ὁλοκληρωτική ἐµπέδωσι τῶν νέο - ἀριστερῶν, κατά τῆς ἐλευθερίας, ἀπόψεων πού προβάλλουν, στερώντας στήν Δηµοκρατία νά διατυπώσει ἤ νά ἔχη ἔστω ἄλλη ἄποψι, πλήν τῆς κρατούσης. Αὐτῆς πού ἀναµασοῦν καί ἐµέσσουν τά ΜΕΜ σάν αἶγες, σέ ὅποιο δίαυλο κι΄ἄν στραφοῦµε. 

Εἶναι εὔκολο νά διαπιστώσουµε, πῶς τά σχόλια τῶν ΜΕΜ, οἱ προσωπικές τους ἀπόψεις, οἱ κοµµατικές δογµατικές τους θέσεις, συγχέονται σκόπιµα καί παραπλανητικά µέ τό γεγονός, ὥστε νά µήν εἶναι πιά τό γεγονός (δηλαδή ἡ ἀλήθεια τῆς πληροφορίας) ἡ εἴδησις, ἀλλά τό σχόλιο νά µεταµφιέζεται ὡς ἀλήθεια καί νά ἐµφυτεύεται ὡς γεγονός τό ἰδεολογικό συµπέρασµα τοῦ σχολίου. 

Προσέξτε πόσο εὔκολο εἶναι. Διαβάζουµε τήν «εἴδησι»...

"Νίκησε ἡ Δηµοκρατία. Δέν πέρασαν οἱ ἀπαράδεκτες δηλώσεις Μπουτιλόνε"**

Τό ἀδιαµφισβήτητο γεγονός, ἡ εἴδησις, γιά τόν κάθε σκεπτόµενο ἀναγνώστη, πού προκύπτει ὅµως συνειρµικῶς καί ἀπό τά συµφραζόµενα, εἶναι ὅτι «παρητήθη τῆς ὑποψηφιότητος του ὁ Μπουτιλιόνε». 

Σχόλια καί αὐστηρῶς προσωπικές ἀπόψεις τῶν ΜΕΜ, µή σχετιζόµενες µέ τήν εἴδησι, εἶναι ὅτι «νίκησε ἡ Δηµοκρατία» ἤ ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ Μπουτιλιόνε «ἦσαν ἀπαράδεκτες». Πιθανόν κατά τήν ἄποψι τοῦ Δηµοσιογράφου. Ὄχι ὅµως, π.χ γιά τήν δική µου ἤ καί πολλῶν ἄλλων. Ὅπως ὅµως παρουσιάζουν τήν εἴδησι, τό γεγονός τῆς παραιτήσεως τοῦ Μπουτιλίονε, δέν εἶναι πλέον ἡ εἴδησις. Εἴδησις εἶναι ἡ µονοµερής ἄποψις τοῦ δηµοσιογράφου, ὅτι «νίκησε ἡ Δηµοκρατία» (ἀλήθεια ποιόν νίκησε καί σέ ποιό πόλεµο;) καί ὅτι «οἱ δηλώσεις τοῦ Μπουτιλιόνε εἶναι ἀπαράδεκτες» (ἐπειδή οὕτως ἔδοξε στόν δηµοσιογράφο καί διότι ὁ παντογνώστης αὐτός πού ἔχει πάντοτε τίς παραδεκτές καί σωστές δέν συµφωνεῖ µέ τίς δηλώσεις-ἀπόψεις τοῦ Μπουτιλιόνε;) Ἔλεος! 

Ἐκεῖ λοιπόν, πού σταµατᾶ, ἀπαγορεύεται, στραγγαλίζεται ἡ πληθώρα (δηλαδή κατά τήν κακοποιηµένη «Ἑλληνική» γλώσσα τῶν ΜΕΜ ὁ «πλουραλισµός») τῶν ἀπόψεων καί ἀφανίζονται, ἐξοστρακίζονται, ὅλες οἱ ἄλλες, πλήν µιᾶς, τῆς «κρατούσης» ἄποψεως τῶν ΜΕΜ, πού εἶναι «συµπτωµατικῶς» ἡ ἀριστερή ἐκδοχή γιά τήν θεώρησι κάθε εὐγενῆ µικρόφωνα τῶν ΜΕΜ ἐξεµεσαν κατά τοῦ Μπουτιλιόνε γιά τίς δηλώσεις του, πού ἦσαν ἄκρως λογικές. 

Ἡ Συµµορία πού δολοφονεῖ τήν σκέψι καί ἀπαγορεύει τόν ἀντίλογο. Στό ἔσχατο στάδιο τῆς Δηµοκρατίας, ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ µιά καί µοναδική ἄποψις. 

Ἅς µήν ἀφήσουµε τό σκοτάδι νά σκεπάση τό φῶς. 

Στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν ἀναλύουµε ἄρθρα καί ἀπόψεις πού ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπό τά ΜΕΜ καί τούς ἐκπροσώπους των, ὡς ἐάν ἐπρόκειτο περί τῆς µοναδικῆς καί αὐθύπαρκτης ἀλήθειας. Ἀντιπαραθέτουµε τήν ἄλλη ἄποψι καί παρέχουµε τεκµήρια πού καταρρίπτουν τά ἰονισµένα ψεύδη τοῦ µονολόγου τῶν Μέσων Ἐνηµερώσεως. 

Κάτ ἀνάγκην προκείµενου νά ἀποδείξουµε τά ψεύδη καί τήν διαστροφή, τήν παραπληροφόρησι καί τήν ἠθεληµένη «ἄγνοια» τῶν ΜΕΜ ἀναλύουµε ἐκτενῶς τήν δράσι τῶν γεννητόρων καί ἰδεολογικῶν συντονιστῶν αὐτῆς τῆς συµπεριφορᾶς τῶν Μέσων Ἐνηµερώσεως. Τούς ὁµογάλακτους συντρόφους των. Αὐτούς τῶν ὁποίων τό ἐγκληµατικό παρελθόν καλύπτουν καί ἐξωραΐζουν τά ΜΕΜ. Δηµοσιεύουµε ἀπόψεις πολιτικῶν ἀλλά καί ὁµοιδεατῶν των, πού ἀνένηψαν καί πού χαίρουν ὑστεροφηµίας καί γενικῆς ἀναγνωρίσεως γιά τόν σεβασµό τους στούς δηµοκρατικούς θεσµούς. Τῶν ὁποίων ὅµως οἱ ἀπόψεις των αὐτές, δέν δηµοσιοποιοῦνται ἀπό τά Μέσα Ἐνηµερώσεως, διότι δέν εἶναι κολακευτικές καί ἀποκαλύπτουν τήν ἀδικίαν καί τήν ἀναλήθεια τῶν ἰσχυρισµῶν των.. 

Γνωρίζουµε ὅτι κάθε παρόµοια προσπάθεια χαρακτηρίζεται ὡς «ὀπισθοδροµική», «συντηρητική», «πολιτικά λαθεµένη» ἤ ὡς «ἀναµοχλεύση παθῶν» στήν ἐπιλεκτική λήθη, στήν διακριτική εὐαιθησία, πού ἔχουν ἐπιβάλλει δειλοί καί ἀνάξιοι κληρονοµικοί διάδοχοι ἐξουσίας µιᾶς κοινοβουλευτικῆς δυναστείας µέ πρωτοστάτες τούς «ἱστορικούς καί ἐκπαιδευτικούς» τῶν «ΜΕΜ. Σ’ αὐτόν τόν ὁλοκληρωτισµό µιᾶς ἀνύπαρκτης κοινῆς γνώµης πού προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν τά Μέσα Ἐνηµερώσεως, ἀντιτάσσουµε τήν Ἀλήθεια... Ζητοῦµε τήν συµµετοχή σας. 

Βεβαίως θά ἦταν ἄδικο στήν γενίκευσι τῆς χαοτικῆς καταστάσεως ψεύδους καί παραπληροφορήσεως πού δοµοῦν ἀκούραστα τά ΜΕΜ νά µήν ἀναφερθοῦµε στίς ἐλάχιστες ἀλλά πολύ φωτεινές ἐξαιρέσεις ἡρωικῶν δηµοσιογράφων καί ἐντύπων, ἐφηµερίδων καί περιοδικῶν, πού ἐπιµένουν νά διαφέρουν ὑπερασπιζόµενοι τήν λαιµητοµηθεῖσα ἀλήθεια. Ἀποτελοῦν ὄασι στή σαχάρα τοῦ κιτρινισµοῦ καί τῆς ρόζ θεµατογραφίας. Ἔχουν τόν βαθύτατο σεβασµό µας καί τήν ἀναγνώρισι τοῦ ἔργου πού ἐπιτελοῦν µέ κίνδυνο νά ἐξοβελισθοῦν καί νά χάσουν τήν ἐργασίαν των. 

Ἐπίσης ἄδικο θά ἦτο νά µήν ἀποδώσουµε ἀντίστοιχες εὐθύνες καί διαπλοκή, στήν παραπληροφόρησι πού συντελεῖται ἐκ µέρους τῶν ΜΕΜ, στήν συνεργία τῶν πολιτικῶν µας. Ἰδίως τῶν ἀστικῶν (δηλαδή ἐκτός τῶν σταλινοκοµµουνιστικῶν πού οὕτως ἤ ἄλλως δέν σέβονται το κοινοβουλευτικό καθεστώς καί ἐπαγγέλονται τήν ἐπανάστασι των προλεταρίων) λεγόµενων κοµµάτων. Πού ἀπό δειλία καί ψηφοθηρική στάσι κρατοῦν «διακριτικές» ἀποστάσεις ἀπό τήν ἀλήθεια ὥστε νά στέκουν στό ἀπυρόβλητο, νά εἶναι ἀρεστοί καί νά µήν γίνονται στόχοι ἀλλά µόνον πόλοι τῶν φώτων τῶν ΜΕΜ.
_______________________________________________
* Από το βιβλίο του Ιάσωνα: "Οι Μονοπωλητές της αλήθειας" (σελίς 21)

** Ἴσως νά τόν ἔχετε ξεχάσει, ἀλλά ἐγώ θά σᾶς τόν θυµίσω. Ὁ Ρόκο Μπουτιλιόνε ἦταν ὑποψήφιος γιά τήν θέσι τοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ο.Ν.Ε. σέ θέµατα δικαιοσύνης καί Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, ἀλλά ἀναγκάσθηκε νά παραιτηθῆ λόγῳ τῶν δηλώσεων του, κατά τῆς νοµιµοποιήσεως τοῦ γάµου τῶν ὁµοφυλοφίλων. Ὅλα τά εὐγενῆ µικρόφωνα τῶν ΜΕΜ ἐξεµεσαν κατά τοῦ Μπουτιλιόνε γιά τίς δηλώσεις του, πού ἦσαν ἄκρως λογικές.

(Δείτε εδώ το 1ο και 2ο μέρος)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου