Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Το απόστημα του κιναιδισμού.


Η υποκουλτούρα του κιναιδισμού έχει μολύνει ἐκτεταμένως την ελληνική κοινωνία, η οποία βομβαρδίζεται ακαταπαύστως υπό χιλιάδων υποσυνειδήτων μηνυμάτων που, πάντως, στοχεύουν εις μίαν άκρως νοσηράν ψυχονοητικήν αλλοίωσιν του λαού και εις πλήρη διάλυσιν κάθε εναπομείναντος πρωτογενούς ενστίκτου, τα οποία κρατούν τον άνθρωπον εντός ενός πλαισίου αληθούς φυσικής αλλά και, περαιτέρω, κοσμικής τάξεως. Η υπέρ της ομοφυλοφιλίας παντοειδώς και ποικιλομόρφως υφέρπουσα προπαγάνδα κατώρθωσε μεν αρχικώς να εξασφαλίση κλίμα ηυξημένης ψυχολογικής ανοχής προς τους κιναίδους, όμως δεν έμεινεν εκεί: Ως πραγματικόν απόστημα, προσέβαλε και υπεβάθμισεν ουσιαστικώς την αισθητική, την τέχνη, την φυσική και αρμονική ψυχολογία των φύλων – αλλά και, περαιτέρω, και εκτεταμένους τομείς κεντρικής σημασίας, όπως τα ΜΜΕ και δή η τηλοψία, η διά της οποίας σφυροκοπούσα προβολή αισχρών, ανάνδρων και κιναιδιζόντων προτύπων σταθερώς δηλητηριάζει τίς ψυχές και την αισθητική του κοινού, απονεκρώνει δε τα ρωμαλέα ένστικτα, διαβρώνοντας και καταστρέφοντας κάθε φωτεινό εσωτερικό νάμα και ρυθμό.


Χαρακτηριστικώς μάλιστα απεργάζονται διά της συστηματικής διαβρώσεως και υποβαθμίσεως και πλέον συγκεκριμένως την επιβολήν της κοινωνικής αποδοχής πάσης μορφής ανωμαλίας, υπό τον περίφημον “ανθρωπιστικόν” μανδύαν-σόφισμα. Για περισσότερα, σας  παραπέμπουμε ---> εδώ.

Επιπροσθέτως η απροκαλύπτως, πλέον, εθνομηδενιστική κυβέρνησις του ΣΥΡΙΖΑ επέσπευσε τις (ήδη καλπάζουσες) διαδικασίες αναδείξεως του κιναιδισμού ως φυσιολογικού “τρόπου ζωής”, ψηφίζοντας τον νόμο περί του “συμφώνου συμβιώσεως” κιναίδων. Έκτοτε δε προετοιμάζει την υπνωτισμένην (ελάχιστα πλέον) ελληνικήν κοινωνίαν διά το επόμενον βήμα, ήτοι της αποδοχής της υιοθεσίας παιδιών υπό ανωμάλων, έχοντας μάλιστα στο πλευρό της και την εθνικώς ολεθρίαν “Νέα Δημοκρατία” του Κυριάκου Μητσοτάκη: ο οποίος ερωτηθείς περί της τεκνοθεσίας των ζευγαριών ομοφυλοφίλων απήντησε πως “η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο”. Μεθοδολογική, λοιπόν, η βάσις της προσωρινής επιφυλάξεώς του: άρα θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και η “Νέα Δημοκρατία” να “ετοιμάσουν” τον ανέτοιμον ακόμη … “κυρίαρχον λαόν” ν᾿ αποδεχθή και αυτήν την Ύβριν, ούτως ώστε να εξαλειφθή η παραδοσιακή βάσις της πυρηνικής πατριαρχικής οικογενείας, την δε θέσιν της καταλάβουν εμετικώς αρρωστημένα εγκληματικά ντουέτα ανωμάλων, οιονεί “νέας μορφής οικογενείας”, όπως το κάτωθι: (δείτε ---> εδώ).

Αυτό το ασύλληπτο περιστατικό και προδιαγράφει εφιαλτικώς το μέλλον των παιδιών που κακή τη μοίρα υιοθετούνται ή ανατρέφονται υπό παρομοίων υπανθρώπων. Το παιδί, εάν γλυτώσει την σεξουαλική κακοποίησι υπό των διεστραμμένων “γονέων” του, πρόκειται να υποστή συνεχή νοσηράν επίδρασιν και πλύσιν εγκεφάλου, ούτως ώστε ν᾿ απορροφήση πλήρως την αρρωστημένην κιναιδικήν υποκουλτούρα και να εκτραπή ανεπανορθώτως εκ της φυσιολογικής λειτουργίας εν γένει, εκ της υγιούς εσωτερικής πυξίδος και πορείας προς την, χαρακτηριστικήν των κιναίδων, άνοστο κι εμετικήν αναίδειαν, που ήδη εκδηλώνεται ολονέν επιθετικώτερον, με την πλήρη και απροκάλυπτον πλέον συνέργειαν και της “πολιτικής” της εκφυλισμένης Δύσεως… Η οποία, έχοντας πλέον εντελώς απαρνηθή τον εαυτόν της και υποσκελισμένη υπό του πλέον επιθετικού Σιωνισμού, φθάνει να κηρύσση “πολεμον” κατά χωρών (Ρωσία, Σερβία, Ουγγαρία κ.λπ.) που διενοήθησαν να μη προσφέρουν “γην και ύδωρ” εις τα φρικαλέα “gay parades”, που πλέον καταλαμβάνουν θριαμβικώς και μολύνουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις εν είδει επιθετικής ψυχικής πανούκλας και παραφροσύνης, η οποία πλέον ήδη ανεπιφυλάκτως και απροσχηματίστως φέρεται ως άλλο “σήμα” κατατεθέν και κεντρικόν σύμβολον του Συστήματος.

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικά από τα διεθνή δείγματα της αληθούς φύσεως των ομοφυλοφίλων: ( 1, 2, 3 )

Κοιτάξτε επίσης και τα αποτελέσματα της μελέτης περί της ψυχικής υγείας των υπό ομοφυλοφίλων υιοθετηθέντων παι διών: ---> εδώ, κι' ---> εδώ.

Οι κίναιδοι και όλες οι συναφείς των παραφυάδες εμφορούνται υπό εγγενούς μίσους κατά ο,τιδήποτε υγιώς φυσιολογικού εν γένει, καθώς απλούστατα η νοσηρά των φύσις είναι ασύμβατος προς πάσαν ανωτροπικήν πρακτικήν και θεώρησιν της ζωής. Η υποκουλτούρα των κιναίδων είναι μάλιστα εγγενώς συνυφασμένη και με την χειρίστην εκδοχήν της μοντέρνας “τέχνης”, της οποίας αυτές οι ίδιες οι την αισθητικήν και τα υγιή ένστικτα προσβάλλουσες εκφάνσεις πάντως εκθέτουν, δι᾿ όσους ακόμη έχουν σώας τας φρένας και τους οφθαλμούς, το σκοτεινόν και άρρωστον εσωτερικόν περιεχόμενον των “δημιουργών” – αλλά και των θαυμαστών της. Η ασχημία και η νοσηρότης ευρίσκουν τοιουτοτρόπως όχημα και έκφρασιν όχι μόνον εις την κοινωνίαν, την πολιτικήν, τα ΜΜΕ κ.λπ. – αλλά προσβάλλουν και αυτό που άλλοτε ήτο ο ναός του Κάλλους και της Αρμονίας, την Τέχνην – καταντώντας την ούτω το ακριβώς αντίθετον: Αντιτέχνην!

armahellas

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου