Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Τί θά σημάνει τό τυχόν "ΟΧΙ" - Τό πραγματικό διακύβευμα τῆς Κυριακῆς


Οὐδέποτε, στήν παγκόσμια ἱστορία, ἔχει κληθεῖ λαός νά ἀποφασίσει διά δημοψηφίσματος τήν πτώχευσή του. Καί μάλιστα κατά τρόπο τόσο συγκαλυμμένο, ὥστε νά μήν συνειδητοποιεῖ ὅτι αὐτή θά εἶναι ἡ πιθανώτερη συνέπεια τῆς ἐτυμηγορίας του. Οὐσιαστικῶς αὐτό προτρέπει ἡ Κυβέρνησις τούς πολίτες νά πράξουν τήν Κυριακή. Νά ποῦνε «Ὄχι» σέ μία ὑποτιθέμενη πρόταση τῶν δανειστῶν, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει ἤδη ἀποσυρθεῖ. Καί μέ τήν ψῆφο τους, νά δρομολογήσουν οἱ ἴδιοι τήν πτώχευση τῆς χώρας!

Τεράστιοι οἱ κίνδυνοι

Ὅταν ζητεῖται ἡ λαϊκή ἐτυμηγορία γιά κάποιο ζήτημα, τό ἐρώτημα πρέπει νά εἶναι σαφές ὥστε νά γνωρίζουν οἱ ψηφοφόροι τί ἀκριβῶς ἀποφασίζουν καί ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ἀποφάσεώς τους. Στίς πραγματικές δημοκρατίες αὐτός εἶναι ἀπαράβατος κανόνας. Ἐδῶ ὅμως, αὐτό δέν τηρεῖται. Τό δημοψήφισμα εἶναι «κάλπικο». Ὁ λαός προτρέπεται νά ἀπορρίψει ἕνα κείμενο πού δέν ὑπάρχει πλέον. Καί μέ τό τυχόν «Ὄχι», ὁδηγεῖται σέ διαζύγιο ἀπό τήν Εὐρώπη καί πτωχεύει. Τό δέ ἀπίστευτο εἶναι ὅτι καλεῖται νά τό κάνει μέ προτροπή τῆς Κυβερνήσεώς του! Ἀντί νά καταλήξει ἐκείνη σέ μία πρόταση καί νά προτρέψει τούς πολίτες νά τήν ἐγκρίνουν, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ συμφωνία, κάνει τό ἀντίθετο. Τούς καλεῖ νά ἀπορρίψουν τήν ὑποτιθέμενη πρόταση τῶν δανειστῶν, ὥστε νά μήν ἐπιτευχθεῖ συμφωνία. Καί μετά τί;

Αὐτό δέν τό ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι τόσο ἐπικίνδυνο τό δημοψήφισμα. Διότι τό «μετά» εἶναι χάος. Εἶναι πτώχεια, ἀνέχεια καί τρομερή δυστυχία. Εἶναι ἡ πλήρης καταστροφή. Πτώχευσις αὐτό σημαίνει. Ὅτι ἡ χώρα δέν θά μπορεῖ πλέον νά καλύπτει οὔτε τίς στοιχειώδεις ἀνάγκες της. Ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει αὐτάρκεια στήν παραγωγή τροφίμων, φαρμάκων καί ἄλλων εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης. Δέν εἶναι πετρελαιοπαραγωγός, ὁπότε δέν καλύπτει οὔτε τίς ἐνεργειακές ἀνάγκες της. Καί μετά τήν ἔνταξή της στήν ΕΟΚ καί τήν Εὐρωζώνη, ἡ οἰκονομία της ἔχει καταστεῖ ἀπολύτως ἐξαρτώμενη ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει σέ ὅλες τίς χῶρες μιᾶς οἰκονομικῆς ἑνώσεως. Ἄλλα προϊόντα παράγει ἡ μία χώρα καί ἄλλα ἡ ἄλλη. Ἡ μία ἔχει ἀγροτικά καί ἡ ἄλλη βιομηχανικά. Ἡ μία ρίχνει μεγαλύτερο βάρος στήν μεταποίηση καί ἡ ἄλλη στίς ὑπηρεσίες. Ἐμεῖς ἔχουμε ἀναπτύξει ἰδιαίτερα καί τόν τουρισμό, ὁπότε ἐξαρτώμεθα σέ τεράστιο βαθμό ἀπό Εὐρωπαίους τουρίστες πού ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο τήν χώρα μας. 

Μέ ποιό δικαίωμα λοιπόν, ἔρχεται ἡ Κυβέρνησις καί καλεῖ τόν λαό νά ἀποκόψει, μέ τήν ψῆφο του, τόν ὀμφάλιο λῶρο τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Εὐρώπη, ὅταν σχεδόν τά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτήν; Διότι δέν εἶναι μόνον ἡ χρηματοδότησις πού θά διακοπεῖ, μέ συνέπεια τήν ἄμεση πτώχευση. Εἶναι καί ἡ ἐλεύθερη διακίνησις ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν, κεφαλαίων καί ἐργαζομένων. Τό λεγόμενο «εὐρωπαϊκό κεκτημένο». Ὅ,τι κατακτήσαμε μαζί μέ τούς ἄλλους Εὐρωπαίους, ξαφνικά τό ἀπεμπολοῦμε. Αὐτό προτρέπει ἡ Κυβέρνησις τούς πολίτες νά πράξουν τήν Κυριακή.

Νά διαρρήξουν τήν σχέση τους μέ τούς Εὐρωπαίους καί νά ὑποστοῦν ὅλες τίς συνέπειες. Νά μήν θεωροῦνται εὐρωπαϊκά τά προϊόντα τους,ὥστε νά διακινοῦνται ἐλεύθερα στήν Εὐρώπη. Νά μήν μποροῦν νά παρέχουν ἰσότιμα τίς ὑπηρεσίες τους. Νά μήν δικαιοῦνται νά ἐξάγουν ἐλεύθερα τά χρήματά τους καί νά ὑπάρχουν συναλλαγματικοί περιορισμοί. Νά μήν μποροῦν νά ταξιδεύουν στήν Εὐρώπη, μέ τήν εὐκολία πού τό ἔκαναν μέχρι τώρα. Νά μήν προσελκύονται ξένες ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα. Καί τέλος, νά συρρικνωθεῖ δραματικά καί ὁ τουρισμός.

Καταστροφή στόν τουρισμό

Καί μόνον τό γεγονός ὅτι ἀποφασίσθηκε νά προκηρυχθεῖ δημοψήφισμα τόν Ἰούλιο, ἰσοδυναμεῖ μέ οἰκονομική αὐτοκτονία. Ἤ μᾶλλον μέ δολιοφθορά τοῦ τουριστικοῦ τομέως. Καί εἶναι προκλητικό οἱ κυβερνῶντες νά ἐπικαλοῦνται τίς ἐπιβαρύνσεις τοῦ ΦΠΑ στόν τουρισμό, πού ἀπαιτοῦσαν οἱ δανειστές. Μᾶς λένε δηλαδή ὅτι γιά νά ἀποτραποῦν οἱ ἐν λόγω ἐπιβαρύνσεις, πού θά ἐπέφεραν μερική ζημιά στόν τουρισμό, οἱ ἴδιοι προτίμησαν νά προκαλέσουν γενική καταστροφή στόν κλάδο, μέ τήν προκήρυξη τοῦ δημοψηφίσματος ἐν μέσω τῆς τουριστικῆς περιόδου. Ὅταν ξένες ἐφημερίδες προειδοποιοῦσαν τούς τουρίστες γιά «κλειστά ΑΤΜ» στήν Ἑλλάδα, οἱ κυβερνῶντες μιλοῦσαν γιά κακόβουλα δημοσιεύματα. Τώρα, μέ κλειστές τίς τράπεζες, τί λένε;

Καί μόνον ἡ εἰκόνα τοῦ τελευταίου διημέρου μέ τίς οὐρές στά ΑΤΜ, ἦταν καταλυτική γιά τόν τουρισμό. Φοβούμεθα ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τί καλεῖται νά ψηφίσει τήν Κυριακή. Μέ τόσο ἀνεύθυνη Κυβέρνηση, εἶναι μεγάλες οἱ πιθανότητες νά ἐπικρατήσει τό «Ὄχι». Τό ὁποῖο, πέραν τοῦ ὅτι θά ἰσοδυναμεῖ μέ «Ὄχι στήν Εὐρώπη», θά σημάνει τήν πτώχευση τῆς χώρας, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται. Ἄραγε ὑπάρχει χρόνος μέχρι τήν Κυριακή, γιά νά καταλάβουν οἱ πολίτες ποιό εἶναι τό πραγματικό διακύβευμα;

Εφημ."Εστία" στις 29.06.2015
Για την αντιγραφή: Ιάσων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου