Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ὁ ἐποικισμὸς τῆς χώρας καὶ ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ προχωρεῖ ἐντατικῶς!

… Οἱ δὲ δημοκρατικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας ἐκτελοῦν καθήκοντα καμαριέρας, κατὰ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΝΤΠ…

1200 Σύριοι ἔποικοι κατέκλυσαν τὴν Κῶ μέσα σὲ 2 μόνον ἡμέρες, ἀπὸ τὶς μικρασιατικὲς ἀκτὲς προερχόμενοι, ἐνῷ τὸ ῥεῦμα συνεχίζει ἀκάθεκτο, πρὸς μεγάλην ἀπογοήτευσι καὶ τῶν τουριστῶν, ποὺ ὑπόσχονται νὰ μὴ ξαναπατήσουν!

Στὰ Δωδεκάνησα βρίσκονται αύτὴν τὴν στιγμὴ πάνω ἀπὸ 30.000 λαθρομετανάστες!
Ἀφόρητη ἡ κατάστασι γιὰ κατοίκους καὶ ἐπισκέπτες – ἐνῷ οἱ … “ἑλληνικὲς ἀρχὲς” ἐργάζονται πυρετωδῶς πρὸς ἔκδοσιν ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων, ὥστε νὰ προωθηθοῦν εἰς τὰ ἐνδότερα τῆς χώρας καὶ τῆς Εὐρώπης, τὸ δὲ λιμενικὸ στέλνει τὰ σκάφη του νὰ … βοηθήσῃ τοὺς λαθροεισβολεῖς, μὴ τυχὸν καὶ ἔχουμε … καμμία τραγῳδία!!!

Τραγῳδία ἢ ἱλαροτραγῳδία, ὅμως, καθὼς ἡ “συγκίνησις” καὶ ἡ “εὐαισθησία” ἑστιάζονται τεχνητῶς καὶ καθ᾿ ὑπαγόρευσιν στὴν προσωπικὴ ὀπτικὴ τῶν λαθρομεταναστῶν, ἐνῷ δολίως προσπαθοῦν νὰ ἀπομακρύνουν τὸ βλέμμα καὶ τὶς σκέψεις τοῦ κοινοῦ ἀπὸ τὸ τελικῶς συντελούμενον ἔγκλημα, κατὰ τὸ ὁποῖον τὸ ξέφραγο ἀμπέλι “Ἑλλὰς” ξερριζώνεται, πλέον, ὁριστικῶς – ὑπὸ τὴν αἰγίγα τοῦ Ο.Η.Ε., τῆς Ε.Ε., τοῦ παγκοσμίου χρηματοοικονομικοῦ διευθυντηρίου – καὶ μερίμνῃ τοῦ … “ἑλληνικοῦ κράτους”;

Γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ κοιμᾶται καὶ θὰ ὀμφαλοσκοπῇ αὐτὸς ὁ ἐλεινὸς κι ἐκφυλισμένος λαός, ἀρνούμενος νὰ δῇ πέρα ἀπὸ τὴν μύτη του καὶ ν᾿ ἀντιληφθῇ τὶ τοῦ γίνεται;
Ἐξ ἄλλου, προσφάτως ὁ ἐλεεινὸς δημοκράτης πατριδοκάπηλος ὑπουργὸς Ἀμύνης Π. Καμμένος, ὁ ὁποῖος λίγο νωρίτερα μὲ φανφάρες καὶ τύμπανα ἀπένεμε παράσημα ἀνδρείας ὄχι σὲ κάποιους ὑπερασπιστὰς τῆς Ἐθνικῆς μεθορίου καὶ ἀκεραιότητος, ὡς ὑπουργὸς “Ἐθνικῆς Ἀμύνης”, ἀλλὰ σὲ κάποιους ποὺ βοηθοῦσαν τὶς καραβιὲς λαθρομεταναστῶν νὰ φτάσουν μὲ ἀσφάλεια στὶς ἑλληνικὲς ἀκτές, καθορίζοντας καὶ τὰ ἰδεώδη πρότυπα τῶν ἑλλαδιστανῶν, πρότεινε τὴν παροχὴν ἀκριβῶς τῆς Κῶ εἰς τὸ ΝΑΤΟ πρὸς δημιουργίαν βάσεως, λιβανίζοντας καὶ προσκυνώντας κάθε πτυχὴ καὶ ἐξουσία τῆς ΝΠΤΠ – καὶ μὴ τηρώντας οὔτε κἂν τὰ προσχήματα!

Προφανῶς καὶ ἐπιδιώκει ὁ πλαδαρὸς αὐτὸς κύριος νὰ ἀνεβῇ κάποια σκαλιὰ στὴν κατάταξί του ἀπὸ τὰ παρασκηνιακὰ παγκόσμια ἀφεντικά, ἐν ὄψει μάλιστα διαβλεπομένων πιθανῶν ἐγγὺς πολιτικῶν ἐξελίξεων…

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου